מילה אוצר מילים והגייה סקרים

איך לבטא pregabalin?

pree-gabuh-luhn
pree-gabuhl-uhn
pree-ga-buh-luhn
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Bekasi?

beh-kuh-see
behk-uh-see
behk-uhsee
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Zooey deschanel?

ZOW-ee dayshuh-nel
zo-wee DAY-shuh-nel
zow-ee day-shuh-nel
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא paroxetine?

pr-aak-suh-teen
praak-suh-TEEN
pr-AAK-suht-een
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא antananarivo?

an-tuh-na-nr-ee-vow
an-tuh-nanr-eevow
antuh-na-nree-vow
שאל את החברים שלך
X