מילה אוצר מילים והגייה סקרים

איך לבטא amitriptyline?

a-muh-trip-tuh-leen
amuh-trip-TUH-leen
amuhtrip-tuh-LEEN
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא santo domingo?

saan-tow duh-ming-gow
saan-TOW duh-ming-GOW
saant-ow duhming-gow
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Kristen bell?

kri-stuhn bel
kri-stu-hn bell
kris-tuhn bel
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Asuncion?

aa-soon-syown
aa-SOON-syown
aasoon-syown
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא doxycycline?

daak-suhsai-kleen
daak-suh-sai-kleen
daak-suh-saik-leen
שאל את החברים שלך
X