מילה אוצר מילים והגייה סקרים

איך לבטא Wilkes-Barre?

vilks ba-ree
vil-ks bar-ee
vi-lk-s ba-r-ee
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא vladimir putin?

vla-duh-meer poo-tn
vladuh-meer poot-n
v-laduh-meer pootn
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Waukesha?

waa-kuh-shaa
waakuh-shaa
waa-kuhsh-aa
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Johnny depp?

jaa-nee dep
jaa-NE dep
JAA-n-ee de-pp
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Versailles?

vr-sai
vr-sai-lles
vr-sai-lle
שאל את החברים שלך
X